admin 发表于 2012-2-21 20:58:31

最新积分规则

现在公布最新积分规则:
                      威望         金钱
发表主题                0            2
发表回复                0            1
加精华                  1            5
上传附件                1            0
下载附件                0            0
发短消息                0            0
访问推广                1            1
注册推广                0            2
邮箱认证                0            10
设置头像                1            5
视频认证                0            10
每天登录                1            2
访问别人                0            2
打招呼                  0            1
留言                  0            1
被留言                  0            1
发表记录                0            1
发表日志                0            2
参与投票                1            1
发起分享                1            1
评论                  0            1
被评论                  0            2
文章评论                0            1

总积分计算公式=金钱/3+发帖数/3+在线时间(小时)+ 精华帖数*3

hugh_k 发表于 2012-3-5 18:43:33

刘晓彤 发表于 2012-4-2 20:07:38

尼玛的。。。。。我也想发表记录、、、、、、、、、、、、、木有权限。。。。。。靠。。。。。写自己的记录都木有权限。。。。。。。。。。尼玛还能干吗。。。。。。。。。。。。。。
:@:@:@:@:@:@:@:@

刘晓彤 发表于 2012-4-2 20:07:20

:@:@:@:@:@:@:@尼玛的。。。。。我也想发表记录、、、、、、、、、、、、、木有权限。。。。。。靠。。。。。写自己的记录都木有权限。。。。。。。。。。尼玛还能干吗。。。。。。。。。。。。。。:@:@

芍落茱风 发表于 2012-3-11 13:04:46

什么是视频认证和邮箱认证?

ALEX 发表于 2012-4-1 12:54:55

jipuhpiuhiuhu...............

刘素伊 发表于 2012-4-2 19:23:15

怎样视频认证?

刘晓彤 发表于 2012-4-2 20:07:58

尼玛的。。。。。我也想发表记录、、、、、、、、、、、、、木有权限。。。。。。靠。。。。。写自己的记录都木有权限。。。。。。。。。。尼玛还能干吗。。。。。。。。。。。。。。

刘晓彤 发表于 2012-4-2 20:08:17

尼玛的。。。。。我也想发表记录、、、、、、、、、、、、、木有权限。。。。。。靠。。。。。写自己的记录都木有权限。。。。。。。。。。尼玛还能干吗。。。。。。。。。。。。。。

刘晓彤 发表于 2012-4-2 20:12:10

尼玛的。。。。。我也想发表记录、、、、、、、、、、、、、木有权限。。。。。。靠。。。。。写自己的记录都木有权限。。。。。。。。。。尼玛还能干吗。。。。。。。。。。。。。。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 最新积分规则